Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen informointi henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Oy Tema Systems Ab

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jens Sundqvist

Puhelin: 040 6123 123

Sähköposti: temasystems@netikka.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää myös erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia osapuolia, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajat tai kirjanpito-, perintä-, ja taloushallinnon palveluntarjoajat. Huolehdimme henkilötietojen käsittelyssä käyttämiemme tahojen kanssa tietosuojalainsäädännön edellyttämistä käytännöistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yritys/ organisaatio, henkilön nimi, yhteystiedot, tiedot tilatuista tuotteista, palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin vähintään lainsäänännön velvoittaman ajan. Kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin käyttötarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, henkilötiedot poistetaan tai muutetaan anonyymeiksi kohtuullisessa ajassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista niiltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevien tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteelisen tiedon täydentämistä sekä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.